fk_PODSite_POUSite_fact_Sites_dim_POD - Foreign Key
HomeTablesSchemasDiagramsForeign KeysIndexes

Foreign Key: fk_PODSite_POUSite_fact_Sites_dim_POD

Namefk_PODSite_POUSite_fact_Sites_dim_POD
Comment
Parent TableCore.Sites_dim
Child TableCore.PODSite_POUSite_fact
Parent ColumnsSiteID
Child ColumnsPODSiteID
Parent Cardinality0, 1
Child Cardinality0, m
Delete ActionNO ACTION
Update ActionNO ACTION